การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการวาระปี 2561-2563 และสมาชิก ครั้งที่ 7/2561 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการวาระปี 2561-2563 และสมาชิก ครั้งที่ 7/2561 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

21 Nov 2018, 13:00 - 16:00

At Stand: MR217, 2nd Floor
Language:
Thai (Thailand)

*Closed Session

Co-organized by Thai Subcontracting Promotion Association & Reed Tradex

We use cookies to operate this website and to improve its usability. Full details of what cookies are, why we use them and how you can manage them can be found by reading our Privacy & Cookies page. Please note that by using this site you are consenting to the use of cookies.