เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีวิเคราะห์ทดสอบสมัยใหม่

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีวิเคราะห์ทดสอบสมัยใหม่

21 Nov 2018, 13:00 - 15:15

At Stand: MR214, 2nd Floor
Language:
Thai (Thailand)

Co-organized by National Science and Technology Development Agency (NSTDA) & Reed Tradex

Location 
MR214, 2nd Floor, BITEC, Bangkok

For more information please contact 
Khun Pimpun Suknet
Tel. 099 289 4145
Khun Marisa Sujjapunroj
Tel. 084 144 0075

*Seminar will be conducted in Thai

Click Here to Reserve Your Seat

We use cookies to operate this website and to improve its usability. Full details of what cookies are, why we use them and how you can manage them can be found by reading our Privacy & Cookies page. Please note that by using this site you are consenting to the use of cookies.